HK Fermenterte Drikke – en livstil

Betingelser

Betingelser for handel

1. Betingelser for kjøp
Ved bestilling inngås en kjøpsavtale først når KI Phoenix Energi, org. nr 990 270 643, PB 16, 8465 Straumsjøen har mottatt betaling. Ved eventuelle feil i f.eks. oppgitt pris og leveringstid forbeholder vi oss retten til å korrigere dette senere. Ved bestilling og kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser og vilkår.

2. Dine opplysninger
Du må være fylt 18 år for å foreta kort- og kredittkjøp på fermentertdrikke.com. Avtaler med mindreårige kan ikke inngås uten foresattes godkjenning, og en bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år. Du står selv ansvarlig for at dine adresseopplysninger er korrekte og oppdaterte. Alle personopplysninger behandles i henhold til personvernloven. KI Phoenix Energi er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som du som kunde gir til oss.

3. Priser
Alle priser oppgis i NOK inkludert merverdiavgift (moms), med mindre noe annet er oppgitt. Vi reserverer oss mot trykkfeil, og forbeholder oss retten til å korrigere priser og feilaktig informasjon. Avgift for frakt kan legges til, og det samme gjelder for eventuelle avgifter for ulike betalingsmåter. Ingen øvrige skatter eller avgifter legges til.
Fraktkostnaden vil vises i kassen, slik at du har full oversikt over alle kostnadene før du gjennomfører handelen.

4. Levering
Bestilte varer sendes med Posten, vanligvis som Brevpost uten sporing, mulighet for å sende med Norgespakke for kundens regning.
Fast frakt kr 89,-  fri frakt ved kjøp over 799,-
Da vi tror på gjenbruk, bruker vi kartonger om igjen så sant det er mulig.
Pakken blir i regelen postlagt innen 2 virkedager etter at vi har mottatt betalingen. Pakken vil være fremme hos mottakeren innen 3-8 virkedager etter at betalingen er registrert, avhengig av hvor i landet du bor.

5. Leveringstid
Normal leveringstid er 3-4 virkedager. Enkelte strekninger 4 – 5 virkedager. Egne leveringstider vil gjelde før høytider og helligdager.

6. Betaling
Alle priser er oppgitt i NOK og er eksklusiv MVA betaling skjer ved bestilling av vare.
En betaler med vipps eller paypal, men en trenger ikke å ha paypal konto. Vanlig betalingskort/visa/mastercard går fint ann å bruke gjennom paypal.

7. Garanti
Garanti gis i følge forbrukerkjøpsloven.

8. Angrerett og reklamasjonerAngrerett/Reklamasjon
Hvis du angrer på en vare, har du mulighet å benytte angrefristen innen 14 dager (ifølge kjøpsloven).
Hvis du angrer kjøpet betaler du selv returfrakten, te i løssalg er ikke mulig å retunere.
Angrerettskjemaet finner du her.
Ved uavhentet pakke på utleveringssted vil du bli fakturert 400 kr som dekker frakt/returfrakt i tillegg til omkostninger.Ved feillevering eller feil på varen, erstatter vi returfrakten og sender ny vare uten ekstra omkostninger.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.

12. Personvern
KI Phoenix Energi  er ansvarlig for all personlig informasjon du deler i forbindelse med kjøp. Denne informasjon er nødvendig for å levere varer til deg gjennom Posten, samt kunne kontakte deg ved behov i forbindelse med din bestilling. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.
Ved kjøp aksepterer du vilkårene beskrevet over. Aldersgrense for kjøp gjennom KI Phoenix Energi sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

Kontakt
Har du spørsmål angående våre salgsbetingelser og vilkår? Kontakt oss gjerne på fermentertedrikke@gmail.com

13. Copyright
Innhold på fermentertdrikke.com er KI Phoenix Energi sin eiendom. Dette innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra KI Phoenix Energi.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

God handel!